مرگ زود هنگام آسفالت جاده کوهستانی سی سخت به پادنا+ تصاوی